Allmänna villkor för deltagande i utbildningar

Tillämpning

Dessa Allmänna villkor gäller för utbildningar arrangerade av Public Partner Academy. Villkoren gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och den utbildning som kunden registrerat sig för hos Public Partner Academy (”PPA”).

Genom att kunden registrerar sig för en utbildning bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren.

PPA´s åtagande och syftet med utbildningen

Utbildningar som PPA arrangerar tillhandahålls kunden med avseende på dennes yrkesprofession. PPA´s åtagande består av att arrangera utbildningar som syftar till att tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.

Utbildningens ämne, tidpunkt, plats m m

Vid kundens registrering sker ett val av vilken av PPA´s utbildningar kunden väljer att delta vid. Utbildningen kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På PPA´s hemsida finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, kursledare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m.m. PPA förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften sker mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 30 kr. PPA tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.
Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

Avbokning och överlåtelse

Vid avbokning fram till 30 dagar före kursstart återbetalas hela deltagaravgiften. Exempel: Om kursdatumet är den 30 april är sista dag för kostnadsfri avbokning den 31 mars.

29-1 dagar innan kursstart går det att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation eller boka om till ett annat kurstillfälle eller annan kurs som arrangeras av PPA. Vid ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs (med samma deltagaravgift) faktureras en ombokningsavgift på 20 procent av deltagaravgiften. Ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs kan ske max 1 gång per kursanmälan.

Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt till PPA. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från PPA.

PPA har rätt att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Behandling av personuppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en utbildning kommer PPA samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m.

Cookies

Avseende PPA användning av cookies hänvisas till PPAs cookiepolicy.

Force majeure

PPA har rätt att ställa in utbildningen för det fall genomförandet av utbildningen påverkas av omständighet som ligger utanför PPAs kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. PPA har även rätt att ställa in utbildningen om PPA på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av utbildningen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om utbildningen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan utbildning för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av avgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Nyhetsbrev och utskick

I samband med anmälan till nyhetsbrev och utskick från Public Partner Academy så lagras inskickade uppgifter digitalt av Public Partner AB och närstående koncernbolag. Uppgifterna kan komma att användas för att erbjuda utbildningar och andra relaterade produkter. Vi vidarebefordrar inte uppgifter till tredje part, men de kan komma att lagras hos leverantörer och partners. För att avregistrera dig från utskicklistor, kontakta info@publicpartneracademy.se

Kontakt

Staffan Lönner
Chef Public Partner Academy
Tel. 0702-083006
staffan@publicpartneracademy.se