Våra utbildare

Mathias Sylvan

Är jurist och konsult med lång erfarenhet av LoU och upphandling inom stat och kommun. Mathias har bland annat varit förbunds-jurist på Sveriges Kommuner och Regioner och dessförinnan verksamhets-ansvarig för upphandling på dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen.
Han föreläser och utbildar i LoU förutom de uppdrag han har som rådgivare.

Karl-Fredrik Björklund

Advokat och delägare i Hellströms Advokatbyrå och dataskyddsexpert med mer än arton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud och dataskyddsombud samt som föreläsare i dataskyddsfrågor, sekretesslagstiftning och andra registerförfattningar. 

Han är dataskyddsombud och rådgivare för flera stora organisationer och arbetar till 50% med dessa frågor för offentliga aktörer, Han har medverkat som kursledare vid IMY:s utbildningar rörande dataskydd och är även vice ordförande i föreningen Forum för Dataskydd, som arbetar ideellt med kompetensutveckling av dataskyddsombud.

Sofia Lindström

Är konsult och utbildare på TQ Nordic, hon är utbildad sociolog med fokus på kultur och värderingar. 
Sofia har flera års erfarenhet av forskningsbaserad psykometriska tester som ger organisationer bästa förutsättningar att rekrytera rätt tillsammans med verktyg och lösningar för att utveckla individer och grupper.
Sofia utvecklar och utbildar företag främst inom People & Culture och har som målsättning att varje medarbetare och ledare ska komma till sin bästa rätt och samtidigt, på ett hållbart sätt, skapa värde för sin organisation.

Helena Sjöholm

Är seniorkonsult och har 20 års erfarenhet av att arbeta i, och med kommunal verksamhet. Många år i ledande befattningar i olika kommuner. Som konsult arbetar Helena med fokus på styrning och ledning i uppdrag som handlar om ledningsgruppsutveckling, organisationsöversyner, verksamhetsutveckling och individuell chefscoaching. Helena är en van utbildare inom ledarskapsområdet och är själv certifierad coach.

Eva Lagbo Bergqvist

Är seniorkonsult på Public Partner och har över 25 års konsulterfarenhet av att stödja kommuner med att utveckla sin styrning och ledning av verksamheten. Hon är utbildad samhällsplanerare och hennes uppdrag är ofta inriktade mot ledningsgruppsutveckling, storgruppsdialoger och förändringsprocesser. Hon stödjer för närvarande flera kommuner i deras utveckling av chefer och ledningsgrupper på olika hierarkiska nivåer för att utveckla den samlade ledningsorganisationen till gagn för medborgare och medarbetare.

Malin Danielsson

Är seniorkonsult på Public Partner och utbildad lärare och organisationskonsult Gestaltakademin samt Gestalt Institute of Cleveland. Hon arbetar över hela landet med styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor. Hennes fokusområde handlar om att förädla samarbetsdjupet och öka systemförståelse utifrån olika perspektiv. Malin har lång chefsbakgrund i privat och offentlig sektor och arbetar idag med ledningsgrupper och ledarutveckling för chefer på alla nivåer i såväl öppna som företagsanpassade program.

Åke Chadell

Har arbetat i 35 år som konsult inom både näringsliv och politiskt styrda organisationer. Han har en bakgrund från Handelshögskolan och är även utbildad terapeut, utbildad på PsykosyntesAkademin där han som en av huvudlärarna undervisat blivande terapeuter i mer än 25 år. Åke Chadell arbetar med ledarskapsutveckling, coaching och chefsutbildning m.m. Han brinner för att ur ett humanistiskt och strategiskt perspektiv hjälpa organisationer och individer att utvecklas och nå sin fulla potential.

Krister Högne

Har en mångårig bakgrund som organisationskonsult, rådgivare och företagsledare. Hans uppdragsprofil har fokus på digitaliseringens möjligheter. Han har som konsult en ledande roll att digitalisera en av Sveriges större kommuner samt agerar digital rådgivare i flera kommuner.

Lotten Svensson

Ekonomie doktor med erfarenhet av förändringsarbete i kommunal och statlig tjänst. Inriktning strategiskt entreprenörskap och metodutveckling för landsbygdskommuner och deras samverkan med lokalt näringsliv. Meriterad lärare på högskolenivå och lång erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling. Undervisar i strategi, projektledning, marknadsföring, affärsutveckling och tekniskt ledarskap.

Elin Liljebäck Nilsson

Pol. master i offentlig förvaltning med inriktning policyanalys. Mångårig ledarerfarenhet med fokus på utveckling av kommuner som organisation och geografiskt område samt kommunikation. Undervisar i kommunal förvaltning.

Lotta Vikström

Har flera års erfarenhet av det systematiska arbetsmiljöarbetet och med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under åren 2017-2020 var hon djupt engagerad i ett forskningsprojekt på Arbets-och miljömedicin och har under åren utbildat, engagerat och inkluderat hundratals chefer och medarbetare i det viktiga SAM-och OSA-arbetet. Våren 2021 grundade hon sin egen verksamhet inom arbetsmiljö – BeBest AB – En inkluderande arbetsmiljöresa.

Mats Carlström

Mats är konsult inom området styrning och ledning av kommunal sektor sedan mer än 15 år. Han har även tidigare erfarenheter som anställd i flera kommuner såsom ekonomichef och ekonomidirektör. Mats har även erfarenheter som förtroendevald i kommuner. Som konsult har Mats stor erfarenhet av att utveckla roller och samspel mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, Bland annat genom att planera och genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser för styrelser och nämnder i kommunal miljö.

Sofia Spolander

Sofia har arbetat som stabs- och kanslichef och kommunikatör i ett antal kommuner och har även varit förtroendevald i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal nämnder i olika kommuner. Sofia har också lång erfarenhet som kommunikatör som på ett pedagogiskt sätt belyser och skapar förståelse för hur de enskilda delarna hänger ihop med helheten. Som konsult är Sofia van att verka i gränssnittet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda och hon arbetar med utveckling av styrning och ledning, ärendeberedning, kommunikation och hållbarhetsfrågor.

Public Partner Academy

Hornsgatan 1,
118 46 Stockholm
Karta
Epost: info@publicpartneracademy.se
Telefon: 073-020 84 32

Registrera din e-postadress och få nyheter och erbjudanden från Public Partner Academy.

Tack för din anmälan! Din adress lagras elektroniskt av Public Partner AB och/eller våra leverantörer. För att avregistrera dig från utskick, kontakta info@publicpartneracademy.se. Vill du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter, se våra Allmänna villkor.
Tyvärr gick något fel när ditt meddelande skulle skickas. Försök gärna senare eller kontakta oss på info@publicpartneracademy.se.